Ανισομαστία

Ανισομαστία ή ασυμμετρία των μαστών είναι η ορατή διαφορά στο μέγεθος, στο σχήμα ή στη θέση μεταξύ των δύο μαστών.

Μικρές διαφορές στο μέγεθος, στο σχήμα ή στη θέση των μαστών παρατηρούνται συχνά σε πολλές γυναίκες. Οι διαφορές αυτές, όταν είναι δύσκολα αντιληπτές, θεωρούνται φυσιολογικές και δεν χαρακτηρίζονται σαν ανισομαστία. Μεγαλύτερες όμως διαφορές, είναι διακριτές και προκαλούν πολλαπλά προβλήματα στις γυναίκες.

Η ανισομαστία παρατηρείται συχνότερα σε γυναίκες και σπανιότερα σε άνδρες. Μπορεί να είναι συγγενής ή να οφείλεται σε διάφορες παθήσεις ή χειρουργικές επεμβάσεις. Μπορεί να προκληθεί από αφαίρεση κύστεων ή όγκων ή από την αφαίρεση τμήματος ή όλου του μαστού.

Στην ανισομαστία μπορεί να υπάρχει:

  • Υπερπλασία του ενός με κανονικό τον άλλο μαστό.
  • Υποπλασία του ενός με κανονικό τον άλλο μαστό.
  • Υποπλασία του ενός με υπερπλασία του άλλου μαστού.
  • Υπερπλασία διαφορετικού βαθμού και στους δύο μαστούς.
  • Υποπλασία διαφορετικού βαθμού και στους δύο μαστούς.
  • Πτώση μαστών διαφορετικού βαθμού.
  • Διαφορές στο σχήμα των δύο μαστών.
  • Ανωμαλίες του θωρακικού τοιχώματος.

Ανάλογα με το είδος και την αιτία της ανισομαστίας επιλέγεται η κατάλληλη επέμβαση ή ο συνδυασμός επεμβάσεων για τη διόρθωσή της.