Ωτοπλαστική

Ωτοπλαστική είναι η χειρουργική ανάπλαση των πτερυγίων των αυτιών με στόχο την αποκατάσταση συγγενών, μετατραυματικών ή μετεγχειρητικών ανωμαλιών.

Οι πιο συχνές συγγενείς ανωμαλίες στα πτερύγια των αυτιών είναι τα προέχοντα ή πεταχτά αυτιά, η υπερπλασία, η υποπλασία και η μερική ή ολική ανοτία. Πολλές είναι επίσης οι επίκτητες ανωμαλίες των πτερυγίων, με συχνότερες τον ακρωτηριασμό και τις νεοπλασίες.

Τα προέχοντα πτερύγια είναι μια δυσμορφία που ταλαιπωρεί ψυχολογικά κυρίως τα παιδιά της σχολικής ηλικίας καθώς είναι συχνά η αιτία πειραγμάτων και χαρακτηρισμών από τους συμμαθητές τους. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο, η δυσμορφία αυτή, να διορθώνεται νωρίς, στην προσχολική ηλικία των 5-6 χρόνων.

Τα σημεία που χαρακτηρίζουν τα πτερύγια ως προέχοντα είναι:

  • Απόσταση του πιο απομακρυσμένου σημείου του πτερυγίου από την πλάγια επιφάνεια της κεφαλής μεγαλύτερη από 2 εκατοστά.

  • Γωνία μεταξύ πτερυγίου και οπισθοωτιαίας επιφάνειας της κεφαλής μεγαλύτερη από 30ͦ.

  • Απουσία ανθέλικας.

  • Δυσανάλογα μεγάλη κόγχη.

Με την ωτοπλαστική επιδιώκεται η διόρθωση των επιμέρους ανωμαλιών με στόχο την επαναφορά των πτερυγίων σε αισθητικά και ανατομικά φυσιολογικά πλαίσια.

Η επέμβαση διενεργείται με τοπική ή γενική αναισθησία, διαρκεί 1- 1,5 ώρα και είναι ανώδυνη. Απαιτεί τη χρήση ελαστικής κορδέλας για μία εβδομάδα. Δεν υπάρχει ορατή ουλή γιατί αυτή τοποθετείται στη βάση της πίσω πλευράς του πτερυγίου.

Η υπερπλασία των πτερυγίων (μεγάλα αυτιά) είναι σοβαρή δυσμορφία γιατί διαταράσσει την ανατομική αρμονία του προσώπου, έλκει τα βλέμματα και προκαλεί συχνά αρνητικά σχόλια, ιδίως στα παιδιά. Συχνά συνοδεύεται από προεξοχή των πτερυγίων. Τα μεγάλα πτερύγια είναι ιδιαίτερα ενοχλητικά στους άνδρες επειδή δεν καλύπτονται από τα κοντά τους μαλλιά.

Η διόρθωση της δυσμορφίας αυτής είναι εφικτή με διάφορες τεχνικές που στοχεύουν στην αφαίρεση τμήματος του πτερυγίου ή του λοβίου έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ανατομική και αισθητική αρμονία χωρίς τη δημιουργία ορατών ουλών.

Η ανοτία, είναι συγγενής δυσμορφία που συνίσταται στην μερική ή ολική απουσία πτερυγίου στα νεογνά. Συχνά συνοδεύεται από ατρησία του ακουστικού πόρου και ετερόπλευρη κώφωση.

Η συγκεκριμένη δυσμορφία προκαλεί, δικαιολογημένα, μεγάλη αναστάτωση στους γονείς και η αποκατάστασή της πρέπει να ξεκινά νωρίς στην παιδική ηλικία.

Συνήθως απαιτούνται 2-3 επεμβάσεις με μεσοδιάστημα 5-6 μηνών. Κατά κανόνα λαμβάνεται χόνδρος από το ίδιο τα παιδί, διαμορφώνεται έτσι ώστε να πάρει το σχήμα του πτερυγίου και εμφυτεύεται στην προβλεπόμενη θέση.